atitarti


atitarti
atitar̃ti, atìtaria, atìtarė 1. tr. reikiamai ištarti: Tik fonetinis pasiruošimas įgalina tikriau suvokti svetimos kalbos garsinę lytį ir tiksliai atitarti jos garsus EncVIII410. 2. tr., intr. J, , Lnkv, Ul atsakyti: Jam žodį pasakyk – jis dešimtį atitar̃s Ėr. Kaip vienas taria, teip kitas atàtaria Sb. Manęs laukia nesusilaukia Aigipte, – atitarė kregždė J.Jabl. Na, tu jau kad pasakysi! – atitarė motutė .priešgyniauti, ginčytis, atsikirsti: Jam bet tik atatárt Trgn. Nebarkie, tėveli, sūnaus sūnaitėlio, ba tavo sūnelis neattars žodelio LTR(Mrk).
atitartinaĩ adv.: Tad neattartinai sekasi, jog Christus tokiuo būdu turėtų pramanytas būti turįs du kūnu MTP31. | refl.: Girtuokliai nebeturi Bachusų, paleistuviai nebeturi Venerų, joks nusidėjėlis nebeturi kuomi atsitarti Blv.
3. intr. Trgn vienam padainavus, pagiedojus, kitam atliepti daina, giesme: Sauktinėse dainose atitar̃k dainuojančiam, tai gražiai dainuosi J. Kai vyrai gieda, moterys atàtaria Krs. Mas vis àttaram Varn. Pačiam klebonui prieš procesiją lenkiškai užgiedojus, niekas neatitarė TS1902,2-3. | refl.: Bernai ir mergos atsitardamì dainavo vieni apie kitus Sb. Du mergaičių chorai arba eilios prieš kits kitą susiėmę rankas vaikščioja ir atsitardami gieda NS395(paaiškinimas). 4. intr. daryti ką iš paskos, atsiliepiant į ką: Pragydo gaidys. Jam tuojau atitarė kaimyno giedorius J.Balt. Jo žodžiams atitarė nauji šūviai . | refl.: Dujai yra [povinai], tai duoda duoda (kapojasi) atsitardami (pakaitomis) Antš. \ tarti; anttarti; aptarti; atitarti; įtarti; ištarti; nutarti; patarti; pertarti; pratarti; pritarti; sutarti; užtarti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atitarti — atitar̃ti vksm. Ati̇̀taria kañklės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitaryti — 1. žr. atitarti 2: Nieko neattãrė – nei juoda, nei balta Rod. Neattãro nei žodžio, kap pasgėręs Arm. Aš jam attariaũ Vrn. Palūkėkit, pasakysiu: atsidusiu – attarysiu (d.) Dv. | refl. prk.: Tik aidas atsitãrė iš miško Kb. ║ refl. Lš: Jei kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anttarti — anttar̃ti, añttaria, añttarė (ž.) intr. KlvrŽ dainuoti antru balsu, antrinti: Aš dainuosiu, tu anttar̃k J. Kunegas pats liuob anttar̃s vaikų koruo Šts. tarti; anttarti; aptarti; atitarti; įtarti; ištarti; nutarti; patarti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptarti — aptar̃ti, àptaria, àptarė tr. Š, Rtr, aptarti Š 1. Š, FT, DŽ, NdŽ, KŽ įvertinti visas aplinkybes, apsvarstyti: Aptarė, apsvarstė ir visų nuomonės sutapo rš. Dėl algos tai sutinku, bet sąlygas tai aš norėčiau smulkiau aptarti A.Vien. Valančius,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgiedoti — 1. tr. giesmę ar dainą nuo pradžios ligi galo giedoti: Giesmę atgiedojo ana J. | prk.: Jau tas atgiedojo savo (paseno) Sml. 2. intr., tr. giedant artėti (ateiti, atvažiuoti); giedant atnešti, atvežti: Atgieda paukšteliai tėvynėn, nuo marių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmelsti — atmel̃sti, atmel̃džia, àtmeldė 1. tr. N išprašyti atleidimą, atsiprašyti, permaldauti: Ne vienas žmogus mane [kerštaujantį] neatmels CI3. Atmeldė savo dangišką tėvą, kad nekoravotų brš. | refl. tr., intr.: Vaikas motynos atsimeldė prš. Keliuose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištarti — ištar̃ti, ìštaria, ìštarė K, Rtr, BŽ78, Š, DŽ, KŽ, ištarti Dglš; H158, N, Sut, L 1. tr., intr. P kalbos padargais sudaryti garsus ar žodžius, balsu pasakyti: Ištariu SD415. Žodį klaidingai ištar̃ti NdŽ. Žodis ištartinas ir rašytinas JJ. „Prūdas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutarti — nutar̃ti, nùtaria, nùtarė K, Rtr, Š; L 1. intr., tr. LL170, Š, DŽ, KŽ, Šts, Plšk svarstant prieiti prie išvados, nuspręsti: Nutarėva vasarą vieną mėnesį pas tamstą gyventi J.Jabl. Tarėm tarėm ir nieko gero nenùtarėm NdŽ. Buvo tas susirinkimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patarti — patar̃ti, pàtaria, pàtarė Rtr, Kv, Nv, patarti Š, Ktk; L 1. tr., intr. Š, LL23, DŽ1, KŽ, Vkš, Šv pamokyti, nurodyti, kaip elgtis: Gaila, ka jo jau nėr, o kiek ma[n] jis būtų patãręs! Smln. Gerai, ką žmogus gali patart Švnč. Aš tep tau patartau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertarti — pertarti, pertarti; L, persitar̃ti Rtr 1. tr., intr. NdŽ, DŽ1, Vlkv, Mrj, Srv įsikišti kitam kalbant, pertraukti kalbą: Pertarei – ir nebežinau, ką šnekėjau Ds. Toleikis, teisybė, pertarė Gaigalą, ir gana piktai J.Avyž. Visi norėjo kalbėti, visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language